PRIVACYVERKLARINGVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE


       Dermatologie Maasmechelen
       (hierna “Dr. Linsen, Dr. Van Neer”, “Wij” of “Ons”)
       Olympialaan 22
       3630 Maasmechelen
       België

       Telefoon: 0032 89 46 69 75


       Dermatologie Maasmechelen streeft ernaar – in lijn met de toepasselijke wetgeving – uw persoonsgegevens veilig te bewaren               en alle nodige inspanningen te leveren om uw privacy te respecteren.


       Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd kan worden.


VERWERKERS VAN GEGEVENS


       De verwerkingsverantwoordelijke doet beroep op ‘gegevensverwerkers’ die op haar instructie ingeschakeld worden voor de                 volgende doeleinden: gezondheidszorg, beveiliging, hosting, communicatie en administratie.


       Met alle gegevensverwerkers werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw             persoonsgegevens te verzekeren.


VERWERKING VAN GEGEVENS


       Persoonsgegevens die we verwerken

           Om een kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen verwerken we volgende gegevens:   

           - Naam en voornaam

           - Rijksregisternummer

           - Adres en telefoonnummer

           - Geboortedatum

           - Gezinssituatie

           - Financiële gegevens

           - Medische gegevens (historiek, medicatie, behandelende zorgverleners,…)


       Doel van de verwerking

          De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel:

           - het verzorgen van een goede gezondheidszorg (artikel 9.1.f AVG) binnen de wettelijke verplichtingen die ons als                                   zorgverlener worden opgelegd (artikel 6.1.c AVG),

             en met respect voor het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (artikel 9.3 AVG);

           - de financiële afhandeling van uw consultatie en boekhoudkundige verwerking. Behalve naam, adres en financiële                               gegevens, worden hiervoor geen andere persoonsgegevens gebruikt;

-          - deelname aan wetenschappelijk onderzoek al dan niet kaderend binnen door de overheid opgelegde wettelijke                                     verplichtingen;

           - mogelijk maken van een efficiënte praktijkorganisatie. In bepaalde gevallen (vb: secretariaat) hebben ook medewerkers                       en/of verwerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens (artikel 6.1.f AVG). Deze medewerkers en/of verwerkers               hebben een geheimhoudingsplicht en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren                 van hun takenpakket.


      Bewaringstermijn

          - Uw medisch dossier: 30 jaar

          - Overige gegevens: volgens de wettelijke termijn (meestal 7 jaar) en zeker niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen                    van het doel van de verwerking


     Delen van gegevens

          - Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met                  wie u een behandelrelatie heeft. Voor zoveel als mogelijk gebeurt de uitwisseling via beveiligde systemen.

          - In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden              bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw              eigen OCMW.

          - Bij patiënten die ingeschakeld zijn in een systeem van collectieve schuldenregeling of waarbij een derde aangeduid werd om              de betaling te voldoen, kunnen medische (datum van bezoek, RIZIV-nomenclatuur,…) en financiële gegevens gedeeld worden              met de aangeduide uitbetalende personen of organisaties.

          - Bij medewerking aan wetenschappelijk onderzoek kunnen gegevens gedeeld worden met organisaties die minstens ook                        onderworpen zijn aan dezelfde wettelijke privacybepalingen als Dermatologie Maasmechelen. Bovendien zullen deze   

            gegevens worden verwerkt zodat zij niet terugleidbaar zijn naar individuele personen.


      Uw rechten als patiënt

         U heeft de volgende rechten:

           - Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij verwerken.

           - Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander niet schaadt)

           - Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.

           - Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van de                    gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is én de gegevens op grond van een wettelijke regel niet bewaard                      moeten blijven.

           - Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

           - Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

       Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling maar bij voorkeur schriftelijk (vb: email) laten weten aan             Dermatologie Maasmechelen via info@dermatologiemaasmechelen.be

       Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts kan geen uitsluitsel bieden, kan een                 klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit


COOKIES

Op de website van Dermatologie Maasmechelen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (IP-adres, tijdstip van bezoek) voor analyses van bezoekgedrag op de website om zo de werking van de website te kunnen verbeteren.

De website maakt ook gebruik van GOOGLE ANALYTICS. Deze software laat meer geavanceerde analyse toe van het bezoekersgedrag op de website.

Google kan deze bezoekersinformatie delen met derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dermatologie Maasmechelen heeft hier geen invloed op. Dermatologie Maasmechelen heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.